Bảng 2x2


Bệnh
Không bệnh
Tổng số
Phơi nhiễm

Không phơi nhiễm

Tổng số